Cello Bow: Evan Orman

Ebony & Silver mounts, Tourte model